საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია

საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის აკადემია

 გთავაზობთ ვებინარს თემაზე

 

 

საინვესტიციო არბიტრაჟი: შესავალი

 

ვებინარი დაყოფილია ორ ნაწილად და მიზნად ისახავს მსმენელს მიაწოდოს საბაზისო ინფორმაცია, ერთი მხრივ, საინვესტიციო დავების არსებით ნაწილზე (ძირითადი დაცვის სტანდარტებზე), მეორე მხრივ კი ინვესტორსა და სახელმწიფოს შორის დავის გადაყწვეტის მექანიზმებზე და განსაკუთრებით საინვესტიციო არბიტრაჟის თავისებურებებზე კომერციულ არბიტრაჟთან შედარებით.

 

სემინარს წარუძღვება არბიტრთა ასოციაციის წევრი - დავით ხაჭვანი

 

დავით ხაჭვანი საერთაშორისო იურიდიული ფირმის, ლევი კაუფმან-კოლერის უფროსი იურისტია. ის სპეციალიზებულია საერთაშორისო კომერციულ და საინვესტიციო დავებზე, სახელმწიფოების და კერძო და საჯარო აქტორების მონაწილეობით. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში დავითს მონაწილეობა აქვს მიღებული 30მდე საარბიტრაჟო დავაში, როგორც მხარის წარმომადგენელს, არბიტრს ან საარბიტრაჟო ტრიბუნალის მდივანს. აღნიშნული დავები წარმოებდა ICC, AAA, SCC, SIAC, LCIA, ICSID და UNCITRAL წესების მიხედვით.

დავითი არის ჟენევის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დოქტორანტი. ასევე, მას მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი ჟენევის უნივერსიტეტის საერთაშორისო დავების მოგვარების სამართლის პროგრამის (MIDS) ფარგლებში. გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე ნაშრომი საერთაშორისო არბიტრაჟის და საერთაშორისო საჯარო სამართლის მიმართულებით.

 

5 ნოემბერი, 17:00 : საინვესტიციო დავების არსებითი ნაწილი (ძირითადი დაცვის სტანდარტები)

6 ნოემბერი, 17:00 : საინვესტიციო დავების გადაწყვეტის მექანიზმები (პროცესუალური ნაწილი და შედარება კომერციულ არბიტრაჟთან)

 

თითოეული ვებინარი გაგრძელდება 90 წუთი და შემდგომ იქნება 30 წუთის განმავლობაში კითხვა-პასუხის შესაძლებლობა.

 

ვებინარზე დასწრება არის უფასო. ამასთან, არბიტრთა ასოციაცია მიესალმება შემოწირულობებს და თუ გაქვთ სურვილი და შესაძლებლობა, შეგიძლიათ ასოციაციის ანგარიშზე (ანგარიშის ნომერი: GE38TB7348436020100003, მიმღები: ა.ა.ი.პ. საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია) გადარიცხოთ ის თანხა, რასაც გადაიხდიდით ამ ვებინარში ის უფასო რომ არ ყოფილიყო. შემოწირულობები მოხმარდება ასოციაციის მიერ პირველი ეროვნული სტუდენტური შეჯიბრის ჩატარებას არბიტრაჟში. გადარიცხვის დანიშნულებაში მიუთითეთ: "შემოწირულობა სტუდენტური შეჯიბრისთვის". გმადლობთ

 

საინფორმაციო ბროშურა

 

რეგისტრაცია

2020 წლის 13 ივლისს საქართველოს წამყვანმა საარბიტრაჟო ინსტიტუტებმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს საქართველოს არბიტრთა ასოციაციასთან, რომლის ფარგლებში ისინი შეთანხმდნენ, რომ მათი წესების შესაბამისად წარმართულ საარბიტრაჟო წარმოებებზე გავრცელდება საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის არბიტრთა ეთიკის კოდექსის შესაბამისად დადგენილი სტანდარტები. მემორანდუმის ხელმომწერთა შორის არიან საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი (GIAC), დავების განმხილველი ცენტრი (DRC), ევროპული ბიზნეს ასოციაციის (EBA) მედიაციისა და არბიტრაჟის ცენტრი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო პალატასთან არსებული საერთაშორისო არბიტრაჟი.

 

არბიტრთა ეთიკის კოდექსი საქართველოს არბიტრთა ასოციაციამ 2014 წელს მიიღო. 2018 წელს, ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით, მას აღსრულების მექანიზმიც დაემატა - დაფუძნდა საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის ეთიკის კომისია და ძალაში შევიდა დებულება არბიტრთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური წარმოების შესახებ.

 

კოდექსი განსაზღვრავს ეთიკის ნორმებს არბიტრებისთვის და ადგენს არბიტრთა ვალდებულებას უზრუნველყონ საარბიტრაჟო პროცესის კეთილსინდისიერად და სამართლიანად წარმართვა, შეინარჩუნონ მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობა, გაამჟღავნონ ნებისმიერი ინტერესი ან ურთიერთობა, რომელმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს მათ მიუკერძოებლობაზე. ეთიკის კოდექსი ასევე განსაზღვრავს მხარეებთან, მათ წარმომადგენლებთან და პროცესის მონაწილე სხვა პირებთან კომუნიკაციის წესებს და მოუწოდებს არბიტრებს თავიდან აიცილონ გაუმართლებელი ხარჯები. კოდექსის დარღვევას მოჰყვება დისციპლინარული წარმოება საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის ეთიკის კომისიაში და შესაძლო სანქციები: კონფიდენციალური რეკომენდაციიდან ასოციაციის წევრობიდან გარიცხვამდე.

 

ეთიკის კოდექსის დაცვა აქამდე სავალდებულო იყო მხოლოდ საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრებისთვის. მემორანდუმის ხელმოწერა ოთხი წამყვანი საარბიტრაჟო დაწესებულების მიერ საგრძნობლად აფართოებს მის მოქმედებას და შესაძლებლობას აძლევს საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის ეთიკის კომისიას არაწევრი არბიტრების მიერ წარმოებული შემთხვევებიც განიხილოს.

 

„დამოუკიდებელი და სანდო საარბიტრაჟო პროცესის არსებობა არსებითია კომერციული დავების ეფექტიანად გადაწყვეტისთვის, რაც ხელს უწყობს ხელშეკრულებების სწრაფად აღსრულებას, ფულადი სახსრების ბრუნვას ბაზარზე და ჯანსაღი ბიზნეს გარემოს განვითარებას“, - განაცხადა საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის თავმჯდომარემ სოფიო ტყემალაძემ. „დღეს საქართველოს წამყვანმა საარბიტრაჟო ცენტრებმა აიღეს ვალდებულება ეთიკის კოდექსი გაავრცელონ მათი ადმინისტრირებით წარმართულ საარბიტრაჟო პროცესებზე, რაც წინ გადადგმული ნაბიჯია არბიტრაჟში მაღალი პროფესიული სტანდარტის დამკვიდრებისა და, არბიტრაჟისადმი ბიზნესის ნდობის გამყარებისთვის.“

 

 „არბიტრაჟისა და მედიაციის განვითარება მართლმსაჯულების სისტემის მიმდინარე რეფორმის მნიშვნელოვანი შემადგენელია“, - განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ მიხეილ სარჯველაძემ. „ეთიკის კოდექსი არბიტრების სახელმძღვანელო დოკუმენტია, რომელიც მათ ნეიტრალურობას, მიუკერძოებლობას და შესაბამისი პროცედურების დაცვას უზრუნველყოფს“.

 

„მივესალმებით საქართველოს საარბიტრაჟო ცენტრების გადაწყვეტილებას ეთიკის სტანდარტების დაცვის შესახებ. ეთიკის კოდექსი გაზრდის არბიტრთა პროფესიონალიზმს და საზოგადოებრივ ნდობას მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ“ - აღნიშნა UNDP-ის ხელმძღვანელმა ლუიზა ვინტონმა.

 

საქართველოს საარბიტრაჟო ცენტრების მიერ მემორანდუმზე ხელის მოწერის მხარდამჭერები არიან ევროკავშირი (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) მათი უფრო ფართო ინიციატივის ფარგლებში, რომელიც საქართველოში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობას და დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმების - მედიაციისა და არბიტრაჟის განვითარებას ემსახურება.

დასრულდა საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის ონლაინ სამუშაო შეხვედრები არბიტრაჟის თემაზე. 

 

დისტანციური შეხვედრების ციკლის ფარგლებში გაიმართა 5 სამუშაო შეხვედრა შემდეგ საკითხებზე:

 

  • არბიტრაჟი: რატომ? როგორ? სად? როდის? ზოგადი მიმოხილვა ბიზნესისა და იურისტებისთვის

მომხსენებლები: სოფიო ტყემალაძე, საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ჯაბა გველებიანი, KPMG Georgia, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

  • საარბიტრაჟო შეთანხმების შედგენა 

მომსხენებლები: ლიანა ქარცივაძე, EU/UNDP ერთობლივი პროექტი „არბიტრაჟი და მედიაცია ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულებისთვის“, პროექტის მენეჯერი და თამარ მორჩილაძე, LLM კანდიდატი ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტში, მოსამართლე ჩარლზ ბრაუერის სტიპენდიანტი

  • საარბიტრაჟო წარმოება ნაბიჯ-ნაბიჯ: მხარის/წარმომადგენლის პერსპექტივიდან

მომხსენებლები: გიგა ბათლიძე, იურიდიული ფირმა BLC, პარტნიორი და რუსუდან ჭკუასელი, იურიდიული ფირმა BLC, უფროსი იურისტი, M&A საბანკო და ფინანსირების მიმართულების ხელმძღვანელი

  • ინტერესთა კონფლიქტი და სხვა ეთიკური გამოწვევები არბიტრაჟში

მომხსენებლები: ლაშა ნოდია, იურიდიული ფირმა „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები“, პარტნიორი, საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი და ირაკლი კორძახია, GRATA International Georgia, პარტნიორი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი

  • საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმება და ცნობა აღსრულება

მომხსენებლები: თეონა ჟიჟიაშვილი, "საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრი" გიორგი კეკენაძე, იურიდიული ფირმა „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები“, უფროსი იურისტი

 

არბიტრაჟთან დაკავშირებული სემინარები გათვლილი იყო ფართო იურიდიული საზოგადოებისთვის. შეხვედრები საინტერესო იყო განსაკუთრებით იმ იურისტებისთვის, ვისაც არ ქონია სიღრმისეული შეხება არბიტრაჟთან და სურდათ მეტი გაეგოთ საარბიტრაჟო წარმოების შესახებ. 

 

საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია მომავალშიც გეგმავს მსგავსი ტიპის ღონისძიებების განხორციელებას. სურვილის შემთხვევაში გაგვაცანით თქვენი ინტერესები და საჭიროებები! რა საკითხზე ისურვებდით სასწავლო მოდულის/ტრენინგის/სამუშაო შეხვედრის ჩატარებას? 

 

ჩატარებულ ღონისძიებაზე დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ღონისძიებების ბროშურა.

 

მიმდინარე წლის 8-13 დეკემბერს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ერთობლივი პროექტის "მედიაცია და არბიტრაჟი - დავების ეფექტიანი გადაწყვეტა" ფარგლებში განხორციელდა არბიტთა სასწავლო ვიზიტი წამყვან ევროპულ საარბიტრაჟო დაწესებულებებსა და საერთაშორისო იურიდიულ ფირმებში.

 

სასწავლო ვიზიტისთვის მონაწილეები შეირჩნენ საქარველოს არბიტრთა ასოციაციის (საერთაშორისო) კომერციული არბიტრაჟის საბაზისო კურსის ქალბატონი მონაწილეებიდან. ვიზიტის მიზანი იყო ქართველი ქალი არბიტრების შესაძლებლობების გაძლიერება საარბიტრაჟო საქმეების განხილვაში.

 

ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეები ესტუმრნენ შვეიცარიის პალატის საარბიტრაჟო ინსტიტუტს Swiss Chambers Arbitration Institute (SCAI) და საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოს International Chamber of Commerce International Court of Arbitration (ICC ICA). ეს წამყვანი საერთაშორისო ინსტიტუტებია, ხოლო ჟენევა და პარიზი წარმოადგენს წამყვან „არბიტრაჟის ადგილს“ მსოფლიოში. მონაწილეებს შესაძლებლობა მიეცათ უკეთ გაცნობოდნენ ამ ინსტიტუტების სამუშაო პროცესს, მიმდინარე სიახლეებს კანონმდებლობაში და პრაქტიკაში და დამკვიდრებულ ახალ მიდგომებს.

 

ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეებს ასევე უმასპინძლეს არბიტრაჟის სფეროში წამყვანი იურიდიული ფირმების White & Case LLP, Shearman & Sterling LLP, Levy-Kaufmann Kohler, Lalive და Fortior Law SA პარტნიორებმა. მათ ქართველ ქალ არბიტრებს გაუზიარეს გამოცდილება საინვესტიციო დავებთან, პროცედურული დოკუმენტების შედგენასთან, საარბიტრაჟო დათქმებთან და ცნობა-აღსრულების საკითხებთან დაკავშირებით.

 

სასწავლო ვიზიტში მონაწილეობა მიიღეს: სოფიო ტყემალაძე (საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის თავმჯდომარე), რუსუდან ჭკუასელი (არბიტრთა ასოციაციის პირველ მოდულის წამყვანი ტრენერი, იურიდიული ფირმა BLC-ის უფროსი იურისტი), ნინო სოსელია (საადვოკატო ბიურო „კორძახია, ჟღენტი“ სპს პარტნიორი) თამთა ივანიშვილი (იურიდიული ფირმა BLC-ის იურიდიული დირექტორი), მაკა თოდუა (იურიდიული ფირმა ,,ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორების“ უფროსი იურისტი), ანა რეხვიაშვილი (იურიდიული ფირმა BLB-ის უფროსი იურისტი). ვიზიტში, ასევე, მონაწილეობა მიიღეს არბიტრთა ასოციაციის პროექტ-ასისტენტმა ლელა ბასილაიამ და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენელმა ლიანა ქარცივაძემ.

2019 წლის 3 ოქტომბერს დაიწყო საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის აკადემიის მიერ შეთავაზებული I მოდული, რაც პირველი ნაბიჯია არბიტრთა ასოციაციის მიერ აკრედიტებული არბიტრის სტატუსის მისაღებად. მოდულში მონაწილეობის მიზნით შეირჩა ასოციაციის 11 წევრი და 9 არაწევრი უირისტი. 9 სასესიო შეხვედრის შედეგად მონაწილეები  სიღრმისეულად გაეცნენ და იმსჯელეს შემდეგ საკითხებზე: არბიტრაჟის მარეგულირებელი ჩარჩო, საარბიტრაჟო შეთანხმების მნიშვნელობა, შედგენა და აღსრულება, სასამართლოს როლი საარბიტრაჟო პროცესში, მანამდე და მის შემდეგ; საარბიტრაჟო პროცესი - არბიტრაჟის დაწყებიდან გადაწყვეტილების გამოტანამდე (პრინციპები, ეტაპები, დოკუმენტები, წესები, ეთიკური ნორმები), საარბიტრაჟო გადაწვეტილების გაუქმება და ცნობა-აღსრულება. კურსის ფარგლებში მონაწილეებს ასევე მიეცათ საშუალება გაცნობოდნენ საინვესტიციო არბიტრაჟის საფუძვლებს.

 

პირველი მოდულის წამყვანი ტრენერები იყვნენ იურიდიული ფირმა BLC-ის უფროსი იურისტი რუსუდან ჭკუასელი და ასოციაციის თავმჯდომრე, სოფიო ტყემალაძე. მათთან ერთად სხვადასხვა სასესიო შეხვედრას უძღვებოდნენ მოწვეული ექსპერტები: ნინო ბაქაქური (უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე), ბექა ინჯია (საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი), ირაკლი კორძახია (სპს „კორძახია, ჟღენტი“, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი), ქეთი მესხიშვილი (თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე), ლაშა ნოდია (შპს „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები“), ლიანა ქარცივაძე (ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)) და დათა ხაჭვანი (იურიდიული ფირმა Lévy Kaufmann-Kohler).

 

დამატებითი ინფორმაცია I მოდულის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

 

მონაწილეებს, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს 1-ლი მოდულის გამოცდა, საშუალება ექნებათ 2020 წელს გაიარონ აკადემიის მე-II მოდული - საარბიტრაჟო პრაქტიკა, პროცესი, გადაწყვეტილება. I მოდულისგან განსხვავებით მე-II მოდულის ფარგლებში მონაწილეებს ექნებათ მეტი დამოუკიდებელი მუშაობის საშუალება პრაქტიკულ ასპექტებზე: საარბიტრაჟო პროცესის დაგეგმვა და მართვა, სხვადასხვა პროცედურული დოკუმენტების შედგენა, რთულ პრაქტიკულ სიტუაციებთან გამკლავება და საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების შედგენა. მე-II მოდულის წარმატებით გავლა ასოციაციის აკრედიტებული არბიტრის სტატუსის მინიჭების წინაპირობაა.  

 

ამასთანავე, დიდი ინტერესის და მოთხოვნის გამო, ასოციაცია გეგმავს 2020 წელს ხელთავიდან შესთავაზოს I მოდული. I მოდულში მონაწილეობის ინტერესის შემთხვევაში, შეგიძლიათ წინასწარ დაუკავშირდეთ და „დააზღვიოთ“ თქვენი ადგილი  შემდეგ მისამართზე: gaa.arbitration@gmail.com

 

არბიტრთა აკრედიტაციის სისტემის დანერგვის და I მოდულის განხორციელების მხარდამჭერები არიან ევროკავშირი (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP).

ბლოგ-პოსტი
ბლოგ-პოსტი
ბლოგ-პოსტი "10 წელი პრაქტიკაში"
პირველი ქართული არბიტრაჟის ბლოგი
პირველი ქართული არბიტრაჟის ბლოგი
პირველი ქართული არბიტრაჟის ბლოგი
შერჩევა ასოციაციის მომკვლევი პირის პოზიციაზე
შერჩევა ასოციაციის მომკვლევი პირის პოზიციაზე
შერჩევა ასოციაციის მომკვლევი პირის პოზიციაზე
პრაღის წესების ოფიციალური გამოშვება
პრაღის წესების ოფიციალური გამოშვება
პრაღის წესების ოფიციალური გამოშვება

გაგვაცანით თქვენი ინტერესები და საჭიროებები! რა საკითხზე ისურვებდით სასწავლო მოდულის/ტრენინგის/სამუშაო შეხვედრის ჩატარებას?

რა იქნებოდა თქვენვის მისაღები ხანგრძლივობა?

 

 

მოგვწერეთ მითითებულ ელ.ფოსტაზე: gaa.arbitration@gmail.com
შემოუერთდით ასოციაციას დღესვე!