აკრედიტებული წევრობის განაცხადი

აკრედიტაცია მიენიჭება პირს, რომელიც:

 • წარადგენს შესაბამის განაცხადს
 • გამოთქვამს თანხმობას შეასრულოს საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის ეთიკის კოდექსი
 • იხდის ყოველწლიურ გადასახადს
 • დაადასტურებს კომპეტენციას არბიტრაჟის სფეროში გაივლის გასაუბრებას – Peer Interview
  წარადგენს სულ მცირე 2 რეკომენდატორს, მათი საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებით.”

ქვემოთ მოყვანილი ერთ-ერთი კომპონენტის არსებობის დადასტურება ჩაითვლება საკმარისად არბიტრაჟში კომპეტენციის დასადასტურებლად:

 • საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის აკადემიის / საგანმანათლებლო კურსების (მოდულ(ებ)ის) წარმატებით გავლა;
 • შესაბამისი ალტერნატიული ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა;
  • გამოცდის / შეფასების არსებობის საჭიროება შინაარსი – შესაბამისი თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები (უნდა იყოს მსგავსი/არანაკლებ GAA-ს მოდულის მოცულობის)
  • საათების რაოდენობა
  • CIArb-ის წევრები (MCIArb/FCIArb) ავტომატურად ჩაითვლება რომ აკმაყოფილებენ კომპეტენციის კრიტერიუმს (MCIArb-1 მოდულს, ხოლო FCIArb-ორივე მოდულს)
 • აკრედიტაციის დაჩქარებული წესი
  • სპეციალისტებმა, რომლებიც დარწმუნებულნი არიან საკუთარ უნარებში, შესაძლებელია პირდაპირ გაიარონ ასოციაციის შეფასება/გამოცდა (მოდულ(ებ)ზე დასწრების გარეშე). ასეთი პირები ინფორმირებულნი იქნებიან იმის შესახებ თუ რის ცოდნას უნდა აკმაყოფილებდნენ;
  • ასოციაცია ასევე შეიმუშავებს განგრძობადი სწავლების / კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი (3-5 დღიანი ტრენინგ კურსი) მათთვის ვისაც აქვს საფუძვლიანი ცოდნა არბიტრაჟის სფეროში და შესაბამისი გამოცდილება/უნარები, და საჭიროებენ მათ განახლებას და/ან საგამოცდო რეჟიმისთვის მომზადებას.

აკრედიტებული წევრობის განაცხადი

  შევსების ეტაპი


  სახელი, გვარი

  პირადი ნომერი

  მოქალაქეობა

  ელ-ფოსტა

  მობილურის ნომერი

  საქმიანობის ადგილი

  საქმიანობის პოზიცია