განცხადების ფორმა

განცხადება არბიტრის მიმართ დისციპლინური წარმოების საქმეზე სსიპ საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის ეთიკის კომისიას

ელექტრონული ფორმით განცხადების გამოგზავნის შემდეგ, საშუალება გექნებათ შეინახოთ სისტემის მიერ ჩამოტვირთული ფორმის ასლი.

  შევსების ეტაპი


  განმცხადებელი

  სახელი გვარი/სახელწოდება

  პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო

  ფაქტობრივი მისამართი

  მობილურის ნომერი

  ელ-ფოსტა

  წარმომადგენლის სახელი გვარი/სახელწოდება

  სახელი გვარი/სახელწოდება

  პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო

  ფაქტობრივი მისამართი

  მობილურის ნომერი

  ელ-ფოსტა

  არბიტრი

  არბიტრის სახელი გვარი

  პირადი ნომერი

  ფაქტობრივი მისამართი

  მობილურის ნომერი

  ელ-ფოსტა

  გთხოვთ, დეტალურად აღწეროთ არბიტრის ქმედებები და ის ფაქტობრივიგარემოებები, რის გამოც გადაწყვიტეთ განცხადების შემოტანა

  მოწმის/მოწმეთა ვინაობა/ საკონტაქტო ინფორმაცია

  საჩივართან დაკავშირებულ რა ფაქტს დაადასტურებს მოწმე

  კონფიდენციალობის ფარგლები

  გაცნობებთ, რომ „არბიტრთა დისციპლინური პასუხისმგენლობისა და დისციპლინური წარმოების შესახებ“ დებულების მე–6 მუხლის თანახმად, დისციპლინური წარმოების პროცესი კონფიდენციალურია და კომისიის სხდომები დახურულია, ხოლო მიღებული გადაწყვეტილებები საჯაროა. თუ თქვენ არ გსურთ, რომ ასოციაციის ვებ-გვერდზე განთავსებულ გადაწყვეტილებაში გასაჯაროვდეს თქვენი ვინაობა, გთხოვთ, მონიშნოთ შესაბამისი ველი:
  თანახმა ვარ ჩემი ვინაობა მიეთითოს ვებ გვერდზე განთავსებულ გადაწყვეტილებაშიარ მსურს, რომ ჩემი ვინაობა გასაჯაროვდეს ვებ გვერდზე განთავსებულ გადაწყვეტილებაში

  განმცხადებელს უფლება აქვს:
  - მომკვლევს მიმართოს შუამდგომლობებით, მისცეს მას განმარტება და მონაწილეობა მიიღოს საქმის გამოკვლევის მიზნით მომკვლევის მიერ ჩანიშნულ შეხვედრაში.
  - უარი თქვას საჩივარზე, რაც არ წარმოადგენს დისციპლინური წარმოების შეწყვეტის საფუძველს.

  განცხადების დადასტურება
  გთხოვთ, ატვირთოთ პირადობის მოწმობის ასლი

  ხელმომწერი პირ (ებ) ის სახელი და გვარი

  ვადასტურებ, რომ წინამდებარე განცხადება შევსებულია ჩემს მიერ ნებაყოფლობით და გათვითცნობიერებულად