კანონმდებლობა

დასახელება გადმოწერა წელი
საქართველოს კანონი არბიტრაჟის შესახებ 2021
UNCITRAL-ის საარბიტრაჟო წესები (2013) 2021
გაეროს კონვენცია უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების შესახებ 1 2021
ეთიკის კოდექსი და დებულება დისციპლინური წარმოების შესახებ 2021
ICSID Convention (English) 2021