კანონმდებლობა

დასახელება გადმოწერა წელი
საქართველოს კანონი არბიტრაჟის შესახებ 2021
საქართველოს კანონი არბიტრაჟის შესახებ 2021
გაეროს კონვენცია უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების შესახებ 2021
ეთიკის კოდექსი და დებულება დისციპლინური წარმოების შესახებ 2021
ICSID Convention (English) 2021